महत्त्वाची माहिती
अ.क्र. नाव पद पत्ता दुरध्वनी
श्री चंद्रकांत खैरे खासदार संभाजीनगर ९४२२५०२५२५
श्री राजकुमार धूत खासदार संभाजीनगर
सुहास दाशरथे सहसंपर्क प्रमुख ९८२३०१७९९७
आण्णासाहेब माने पाटील सहसंपर्क प्रमुख
अंबादास दानवे जिल्हाप्रमुख ९४२२७०७२६९
नरेंद्र त्रिवेदी जिल्हाप्रमुख ९६७३३३८८८८
त्र्यंबक तुपे महापौर
श्री प्रदीप जैस्वाल आमदार मध्य ९८२३००६३५७
श्री संजय शिरसाट आमदार पश्चिम ९४२२२०३९३०
११ श्री हर्षवर्धन जाधव आमदार कन्नड ९७६५५३०१११
१2 ऋषीकेश खैरे युवसेना जिल्हायुवाधिकारी ९८८१४३७७७७
१3 संतोष माने युवसेना जिल्हायुवाधिकारी ९७६५५३०१११
१४ सुनिता आऊलवार ९८२३००००२१